1. خانه
  2. نرم افزار نیکوکاران
  3. نصب و راه اندازی
  4. نصب به صورت چند کاربره
  5. نصب نرم افزار بر روی سرور
  6. تنظیم فایر وال سرور
  7. تنظیم فایروال پیش فرض ویندوز
  8. تنظیم فایروال پیش فرض ویندوز ۷ به بالا

تنظیم فایروال پیش فرض ویندوز ۷ به بالا

 

در صورت نیاز به استفاده از نرم افزار به صورت شبکه ای ابتدا می بایست طبق راهنمای فعالسازی امکان اتصال شبکه ای این قابلیت را فعال نموده
و در صورت فعال بودن فایروال ویندوز می بایست طبق مراحل زیر آنرا تنظیم نمود.

مرحله اول : ابتدا در قسمت start بر روی گزینه control panel نمایید.

۲۹

مرحله دوم : در پنجره باز شده بر روی گزینه Windows Firewall کلیک نمایید.

۳۰

مرحله سوم : در پنجره باز شده بر روی گزینه Advanced settings کلیک نمایید.

۳۱

مرحله چهارم : در پنجره باز شده بر روی گزینه In bound Rules کلیک نمایید.

۳۲

مرحله پنجم : در پنجره باز شده بر روی گزینه New Rule کلیک نمایید.

۳۳

مرحله ششم : در پنجره باز شده گزینه port را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک نمایید.

۳۴

مرحله هفتم : در پنجره باز شده گزینه TCP را انتخاب کرده و در قسمت خالی عدد ۱۴۳۳ را تایپ کرده و بر روی Next کلیک نمایید.

۳۵

مرحله هشتم : در پنجره باز شده گزینه پیش فرض را تغییر نداده و بر روی Next کلیک نمایید.

۳۶

مرحله نهم : در پنجره باز شده گزینه های پیش فرض را تغییر نداده و بر روی Next کلیک نمایید.

۳۷

مرحله دهم : در پنجره باز شده در جای خالی عبارت TCP 1433 را تایپ کرده و Finish را کلیک نمایید.

۳۸

مرحله یازدهم : بار دیگر بر روی گزینه New Rule کلیک نمایید.

۳۹

مرحله دوازدهم : مانند مرحله قبل گزینه  port را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک نمایید.

مرحله سیزدهم : گزینه UDP را انتخاب کرده و در جای خالی عدد ۱۴۳۴ را تایپ کرده و بر روی Next کلیک نمایید.

۴۰

مرحله چهاردهم : در پنجره باز شده گزینه پیش فرض را تغییر نداده و بر روی Next کلیک نمایید.

۴۱

مرحله پانزدهم : در پنجره باز شده در جای خالی عبارت UDP 1434 را تایپ کرده و بر روی Finish کلیک کرده.

۴۲

مرحله شانزدهم : بار دیگر بر روی گزینه New Rule کلیک نمایید.

۴۳

مرحله هفدهم : کزینه Program را انتخاب نمایید و بر روی Next کلیک نمایید.

۴۴

مرحله هجدهم : در پنجره باز شده بر روی Browse کلیک کرده و مسیر  [C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.IRANMEHR\MSSQL\Binn\sqlservr.exe] را رفته و بر روی Next کلیک نمایید.

 ۴۵

مرحله نوزدهم : در پنجره باز شده گزینه پیش فرض را تغییر نداده و بر روی Next کلیک نمایید.

۴۶

مرحله بیستم : در پنجره باز شده گزینه های پیش فرض را تغییر نداده و بر روی Next کلیک نمایید.

۴۷

مرحله بیست و یکم : در پنجره باز شده در جای خالی عبارت SQL Server را تایپ نمایید.

۴۸

مرحله بیست و دوم : بار دیگر بر روی New Rule کلیک نمایید .

مرحله بیست و سوم : گزینه Program را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک نمایید.

۴۹

مرحله بیست و چهارم : گزینه Browse را انتخاب کرده و مسیر [C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe] رفته و Next را کلیک نمایید.

۵۰

مرحله بیست و پنجم : گزینه پیش فرض را تغییر نداده و Next را کلیک نمایید.

۵۱

مرحله بیست و شش : گزینه پیش فرض را تغییر نداده و Next را کلیک نمایید.

۵۲

مرحله بیست و هفت : در جای خالی عبارت SQL Browse تایپ کرده و Finish را کلیک نمایید.

۵۳

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?